عوامل موثر بر ایجاد غرفه در نمایشگاه بین المللی

عوامل موثر بر ایجاد غرفه در نمایشگاه بین المللی

غرفه نمایشگاهی
تعیین بودجه

۱-هزینه سازمان برگزار کننده

۲-هزینه های ساختمان وطراحی نمونه

۳-هزینه های تبلیغات

۴-هزینه های پرسنلی

غرفه ومدیریت غرفه

از تمام جاذبه های دیداری وشنیداری استفاده شود تا باجلب احساسات ودقت بازدید کنندگان آنچه که مدنظر شرکت است به آنان تفهیم والقاء شود.

طراحی غرفه

اگر طراح در کار خود از تخصص کافی برخوردار نباشد تاثیر منفی کارش جبران ناپذیر خواهد بود.

عوامل موثر در طراحی غرفه 

– ویژگی های اقلیمی وفرهنگی کشور میزبان

– تناسب ساختمان غرفه با اهداف

– رعایت فضای مورد نیاز

– سادگی وسهولت در طراحی نمونه

– برای هرگونه کالایی مساحت بین ۹تا ۱۵متر مربع در نظر گرفته شود

شرایط مدیر غرفه

– دارای تجربه نمایشگاهی

– داشتن اطلاعات کافی از شرکت ومحصولات

– خصوصیات رهبری

– روابط عمومی خوب

– وضعیت ظاهری مناسب

پیگیری وارزیابی

– ارتباطات با ارزش ایجاد شده از طریق دسته بندی اطلاعات پیگیری شود واز سوی دیگراز طریق پرسشنامه یا ملاقات حضوری نظرات بازدید کنندگان مورد ارزیابی قرار گیرد.