هفت ویژگی حرفه ای بودن

هفت ویژگی حرفه ای بودن

دکتر احمد روستا ویژگیهای حرفه ای بودن را در قالب (هفت ت) چنین بیان می دارد:

۱- توکل: در عمق دره ناامیدی بر توکل باید ایستاد

۲- تخصص: مهارتها و زندگیها ناشی از تجربه و علم

۳- تعهد: پایبند به یک سلسله اصول

۴- تعلق و وابستگی: عشق بورزید

۵- تداوم: کسی حرفه ای است که پایدار و مستمر باشد و کسوت ایجاد کند

۶- تحول: رشد و توسعه پویایی به روز شدن

۷- تکامل: مجتهد شدن در حرفه خود