اصول تدوین کمپین بازاریابی

اصول تدوین کمپین بازاریابی

درک هانسون، بنیانگذار انجمن مرکزی آمریکا، میگوید: شما در تجارت نیاز مشتری را برآورده میکنید و بایستی نسبت به مشتریان حساس باشید. بدانید مشتریان شما چه کسانی هستند و چطور باید به آنها دسترسی یافت؛ از همه مهمتر اینکه آنها
برای خرید کالا و خدمات شما چه خواهند کرد.
یک برنامهی بازاریابی مؤثر با کسب اطلاعات جاری دربارهی محل بازار شروع میشود. سپس بایستی سری به آرشیو بزنید و با مشتریان صحبت کنید و تبلیغات سایر بازارها را که در جامعهی شما هستند
مطالعه کرده و با انجمنهای صنعتی مشورت کنید. این ابزارهای تعاملی، شما را در یافتن قوتها و ضعفهای بازاریابیتان کمک خواهند کرد.

کانون چاپ و تبلیغات طلیعه | بازاریابی و فروش
حالا شما اطلاعات لازم را برای نوشتن برنامهتان دارید.
الف) تعریف تجارت
کالا یا خدمات شما
وضعیت جغرافیائی شامل ناحیهی همسایگی، منطقهای…
اینکه چه چیز شما
را نسبت به رقبا متفاوت و ویژه میکند.
روش قیمتگذاری شما
روشهای ترفیع رقبا
روشهای ترفیع شما
روشهای توزیع شما و موقعیت مکانی تجارت شما
ب) تعریف مشتریان

اطلاعات اولیهی مشتریان جاری شامل سن، جنس، درآمد و محیط زندگی.
مشتریان شما چگونه دربارهی محصولات و خدمات شما اطلاعات کسب میکنند؟ تبلیغات، پست مستقیم، شیوههای دهان به دهان یا صفحات آگهی.
الگوها
و عادات مشتریان فعلی و بالقوه، شامل اینکه آنها کجا خرید میکنند، چه چیز میخوانند، چه چیز تماشا میکنند و چه چیز گوش میدهند.
شاخصهای مشتریان شما برای انتخاب محصولات یا خدمات شما. تمایز، راحتی، خدمات،
اعتبار یا دسترسی ,…
ج) تعریف بودجه و برنامه
شیوههائی که پیشتر برای ارتباط با مشتریان در زمینهی بازاریابی استفاده کردهاید.
روشهائی با اثربخشی بالاتر
سایر روشهای
ممکن برای جذب مشتریان بیشتر در آینده.
درصد سودی که برای برنامهی بازاریابی میتوانید اختصاص دهید.
ابزارهای بازاریابی که میتوانند بودجهی شما را صرف کنند مانند روزنامه، مجله، رادیو، تلویزیون، تبلیغات پست
مستقیم، بازاریابی تلفنی و فعالیتهای روابط عمومی.
روشهای آزمودن ایدههای بازاریابی
روشهائی برای اندازهگیری نتایج حاصل از برنامهی بازاریابی
روشهای خاص بازاریابی که شما میتوانید
آنها را فورا اجرا کنید.
در نهایت اینکه اجزاء برنامهٔ بازاریابی شما باید چندین هدف ترفیعی را به همراه بیاورند: پیام شما را با مخاطب ارتباط بدهد، یک آگهی مناسب دربارهی کالا یا خدمات شما بهوجود آورد، برای خرید در مشتریان
ایجاد انگیزه کند و…
در واقع طراحی یک کمپین تبلیغاتی مؤثر هدفها را آسانتر میکند و کمک میکند به شما که برنامهی بازاریابی را در مسیر درست نگهدارید.
الکس زیمن -ترجمه: امیرحسین شفقیزاده