اهمیت نگرش سیستمی در بازاریابی

اهمیت نگرش سیستمی در بازاریابی

در این مقاله به اهمیت نگرش سیستمی در نظام بازاریابی بنگاه اقتصادی پرداخته شده است، به طوری که با ذکر مقدمه و تعریف سیستم، اهمیت نگرش سیستمی را بین کارکنان شرکت، واحدهای مختلف سازمانی، آمیزهٔ بازاریابی، ابزارهای مختلف ترویج و ارتباطات و همچنین
تمامی اجزاء زنجیرهٔ ارزش آفرینی مورد بررسی قرار داده و تأکید می شود در شرایط دشوار کسب و کار امروز و آینده، حرکت های ناهماهنگ، کشتی سازمان را از رسیدن به ساحل زیبای هدف ها بازداشته و برای توفیق در شرایط پیچیدهٔ کسب و کار نیاز به روحیه
همدلی و همکاری با ایجاد و بسط نگرش سیستمی در تمام اجزاء اجتناب ناپذیر است.


کانون چاپ و تبلیغات طلیعه | بازاریابی و فروش
در شرایط کسب و کار رقابتی مشتریان رئیس هستند، چون آنها قدرت تصمیم گیری دارند و انتخاب بنگاه های اقتصادی برای خرید از آنها به عهدهٔ مشتریان است. فعالیت های ناهماهنگ در درون شرکت ها و زنجیرهٔ ارزش آفرینی آنها را از
رسیدن به مشتریان بازداشته و از گردونهٔ رقابت خارج می سازد، برای بقا، رشد و توسعهٔ بنگاه های اقتصادی در شرایط پرچالش و رقابتی عصر حاضر که دائماً در حال افزایش است، نگرش سیستمی در تمام سطوح ضروری است.
● نگرش سیستمی
یک نفر مسیری را حفر می کرد و بلافاصله دیگری خاک ها را سر جای اول برمی گرداند، رهگذران پرسش کردند که شما چه می کنید؟ و از این عمل چه چیزی حاصل می شود؟ آنها گفتند حقیقت این است که ما ۳نفر بودیم و قرار است در این مسیر لولیه
کار بگذاریم، امروز نفر وسط که لوله را در محل حفرشده قرار می دهد، نیامده است و ما هم که نمی توانیم کارمان را تعطیل کنیم، یک نفر از ما مسئول حفر کردن و نفر بعدی مسئول پر کردن مسیر است و ما هم وظیفهٔ خودمان را انجام می دهیم.
در
موارد زیادی در بنگاه های اقتصادی و در بین قسمت های مختلف یک شرکت چنین اعمالی را شاهد هستیم، به طوری که یک قسمت فعالیتی را حسب وظیفه انجام داده و قسمت دیگری بدون هماهنگی، حرکتی در جهت خنثی سازی آن انجام می دهد و هر دو در
انجام مأموریت و مسئولیت خویش مصر هستند. این واحدها کارآئی بالائی دارند، ولی متأسفانه چون جهت حرکت آنها هماهنگ نیست در نتیجه اثربخشی قابل توجهی در نیل به هدف های شرکت حاصل نمی شود.
یکی از وظایف بسیار مهم مدیران ارشد سازمان، ایجاد
و بسط روحیهٔ همدلی و توسعهٔ هماهنگی در بین قسمت های مختلف سازمان است. به طوری که از برقراری فضای رقابتی در درون شرکت که همچون سمی کشنده عمل می کند جلوگیری کنند. مدیران ارشد باید موظف باشند در درون سازمان رفاقت حاکم شده و تمام نیروها
هماهنگ با هم در برقراری و توسعهٔ روحیهٔ رقابت در بیرون سازمان تلاش کنند. به عبارتی اگر بنگاه اقتصادی را یک سیستم بزرگ بدانیم، زیرسیستم ها می بایست با هم هماهنگ باشند.
در تعریف سیستم گفته اند: سیستم مجموعه ای است از
عناصر که به نحو خاصی با یکدیگر در ارتباط و وابستگی متقابل هستند. این ارتباط و وابستگی به سیستم خصوصیات توانائی رفتاری متمایز از خصوصیات و رفتار و توانائی اجزاء متشکهٔ آن را می دهد. اگر اجزاء یک مجموعه ارتباط و وابستگی متقابل ذکر شده را نداشته
باشند، یک سیستم را تشکیل نمی دهند. با این توصیف شناخت اجزاء میسر نیست. آگاهی از نحوهٔ ارتباط و وابستگی اجزاء در شناخت عملکرد سیستم واجد اهمیت است.
مجموعهٔ بنگاه اقتصادی هم یک سیستم است که میان اجزاء آن (واحدهای مختلف سازمانی) باید ارتباط
و وابستگی متقابل وجود داشته باشد. توانائی های سازمان در دستیابی به هدف ها، ناشی از همین ارتباط و وابستگی متقابل و اقدامات هماهنگ اجزاء تشکیل دهندهٔ سیستم است.
مفهوم وابستگی متقابل اجزاء آن است که اگر جزئی از سیستم دستکاری و
دچار تغییر شود، برخی از اجزاء دیگر نیز دستخوش تحول می شوند. بنابراین باید نگرش سیستمی و کل نگری در مجموعهٔ واحدهای مرتبط حاکم شده و نشست ها و گفتگوها و همدلی ها و درک حساسیت جهت اقدامات به موقع صورت گیرد.
متأسفانه
در مواردی شاهد هستیم که اعضاء خانوادهٔ کاری به یکدیگر به چشم رقیب می نگرند و نتیجهٔ این نگرش با هدف های نگرش سیستمی که ارتباط اجزاء به صورت هماهنگ است تفاوت دارد. باید به چنین کارکنانی گوشزد کرد که به خاطر من، ما
را از بین نبرید. دیگر دوران جملاتی نظیر اینکه این مشکل شماست گذشته است و الان اگر در درون سازمان مشکلی به وجود می آید، باید بگوئیم این مشکل ماست. به گفتهٔ پیتر سنگه، نویسندهٔ توانا و دانشمند کتاب پنجمین فرمان، از
طریق تفکر سیستمی می توان معرفت های دیگر را با یکدیگر آمیخت و به صورت مجموعه ای هماهنگ از تئوری ها و فنون به کار گرفت. با این توصیف تفکر سیستمی، دیسیپلین دیدن کلهاست؛ چارچوبی است برای دیدن الگوی جوان، نه نقاطی
ایستا. و امروز تفکر سیستمی بیش از هر زمانی مورد نیاز است.
پس لازم است تغییر در نوع نگرش ایجاد شود و فراموش نکنیم ما در دنیائی زندگی می کنیم که به رغم سهولت ارتباطات، روزبه روز بر پیچیدگی های آن و عدم قطعیت محیطی افزوده می شود
و آنهائی که با تغییر همساز هستند و انعطاف پذیری لازم را دارند و بالاتر از آن خود آینده ساز و تغییرساز هستند قطعاً پیشتازان خواهند بود.
برای داشتن بنگاه های اقتصادی قوی که قدرت بقا و جنگندگی در فضای رقابتی پرچالش امروز و آینده
را داشته باشند نیاز به تغییر در نگرش ها خصوصاً در سطوح مدیران ارشد ضروری است و یادمان باشد کلید بهبود، تغییر تفکر مدیران ارشد است.
پس در رفتارمان بازنگری کنیم، در ایجاد هماهنگی کامل بکوشیم و بدانیم که مجموعه تصمیمات ما بر
عملکرد بنگاه اقتصادی تأثیرگذار خواهد بود. تغییر ضروری است. به خصوص در سطح نظام بازاریابی بنگاه اقتصادی این تغییرات حیاتی است.
بازاریابی یعنی طور دیگر دیدن، روش بهتری خلق کردن و روی هم رفته بازاریابی همان خلاقیت مستمر در ارائهٔ کالا و
خدمات بهتر است. اصلاً بازاریابی مدیریت تغییر است، تغییر در جهت رسیدن به وضعیت بهتر و ارائهٔ کالا و خدمات بهتر؛ از این رو تغییر، اسم دیگر بازاریابی است، تغییری که در جهت کمال باشد.
سازمان ها همانند سیستم های باز
و زنده نیازمند به منابع برای بقای خویش هستند، بدین رو به محیط خود وابستگی دارند، چون محیط، متغیر و متلاطم است و این تغییر و تلاطم و عدم قطعیت آثار خود را در بقاء، رشد و سودآوری شرکت ها نشان می دهد، پس سازمان ها باید همواره آمادهٔ
موضع گیری استراتژیک باشند و این ممکن نیست مگر با ایجاد و توسعهٔ نگرش سیستمی که در این صورت با مشکل روبرو نمی شوند و اگر هم با مشکلی برخورد کنند، با راهکارهای استراتژیک پویا و منعطف و همدلی و هماهنگی گلوگاه ها را برطرف می سازند. در
غیر این صورت از دور رقابت ها حذف می شوند.
در شرایط جدید که مفهوم بازاریابی عبارت است از شناخت دقیق نیازها و خواست های مشتریان یک بازار هدف کاملاً تعریف شده و ارائهٔ محصول (کالا/خدمت) به آن مشتریان به نحوی که نسبت
به رقبا به آنان ارزش بیشتری ارائه کرده و در بلندمدت برای شرکت سودآوری داشته باشد، مسئولیت بازاریابی به عهدهٔ تمام کارکنان سازمان از در نگهبانی تا مدیریت ارشد بوده و هیچ فرد یا واحدی نیست که در نیل به هدف های مهم نظام بازاریابی که عبارتند از
جذب، نگهداری و رشد دادن مشتریان، مسئول نباشد، و مسئولیت واحد بازاریابی شرکت در برقراری هماهنگی بین قسمت های مختلف برای انجام مسئولیت عمومی بازاریابی است.
مشتریان از برخورد نگهبان و منشی گرفته تا کیفیت محصول، بسته بندی آن، قیمت، توزیع
و چگونگی برقراری ارتباط شرکت با آنان و الهام می گیرند و در مورد قطع یا ادامهٔ همکاری با سازمان قضاوت می کنند، به همین دلیل است که به تاکتیک های بازاریابی، آمیزهٔ بازاریابی نیز می گویند. آمیزهٔ بازاریابی مجموعه ای دربرگیرندهٔ
همهٔ کارهائی است که شرکت می تواند انجام دهد تا بر میزان (تقاضا) (برای محصولاتش) اثر بگذارد. منظور از آمیزهٔ بازاریابی در برگیرندهٔ همان ۴پی (۴P) معروف و سنتی بازاریابی است، که ترجمهٔ کلمات محصول، قیمت توزیع و ترویج هستند. هر چند ۴پی در تمام موارد
مصداق ندارد، اما آمیزهٔ بازاریابی، آمیختهٔ بازاریابی یا ترکیب بازاریابی شرکت هر چه باشد باید بین تمام اجزاء آن نگرش سیستمی وجود داشته باشد تا از بین آمیزهٔ بازاریابی بنگاه های اقتصادی متعدد که در فضای رقابتی روزبه روز بیشتر می شوند، آمیزهٔ
بازاریابی شرکت ما در دستیابی به مشتریان موفق باشد. مشتری رئیس است و هر روز قدرت چانه زنی و تصمیم گیری او افزایش می یابد.
یکی از اجزاء آمیزهٔ بازاریابی، آمیزهٔ ترویج است که از پنج ابزار تبلیغات، فروش شخصی، پیشبرد فروش، روابط
عمومی و بازاریابی مستقیم تشکیل می شود. لازم است بین ابزارهای مختلف ترویج(promotion) نیز نگرش سیستمی برقرار باشد که به آن سیستم ارتباطات یکپارچهٔ بازاریابی می گویند وگرنه به رغم هزینه های بالا، سازمان به هدف های ارتباطی و فروش
ارتباطی و فروش خود دست نخواهد یافت. اگر بهترین تبلیغات به کار گرفته شود ولی نیروهای میز پذیرش (نگهبانان و منشی ها) و نیروهای فروش شرکت آموزش ندیده باشند و در جذب و نگهداری مشتریان موفق نباشند هزینهٔ تبلیغات نیز بی نتیجه خواهد ماند. یا
اگر واحد روابط عمومی که وظیفهٔ گسترش خوشنامی شرت و خنثی سازی شایعات بد را علیه شرکت به عهده دارد با سایر فعالیت های ترویجی هماهنگ نباشد، نمی تواند به هدف های خود برسد. سیستم ارتباطات یکپارچهٔ بازاریابی بدین معنی است که تمام پیام های
شرکت، همهٔ تصویرهائی که مشتریان از شرکت و محصولات آن در ذهن خود دارند با پایگاه و موضع شرکت در بازار و سرانجام هویت شرکت (در تمام سیستم ارتباطات بازاریابی) یکپارچه شود.
سیستم ارتباطات یکپارچه بدین صورت است که محتوای نامه ای که به صورت
مستقیم برای مشتری فرستاده می شود با آگاهی های بازرگانی و پیام هائی که از پایگاه شبکه پخش می شود، هم خوانی دارد. همچنین حرکات و اعمال نیروهای فروش و واحد روابط عمومی و تمام اقدامات شرکت در جهت ارتقاء و پیشبرد فروش نظیر جایزه گذاشتن
و هدیه دادن و با هم هماهنگ و هم جهت هستند.
با نگرش سیستمی بین اجزاء ارتباطات بازاریابی، ارتباطات به شیوه ای همگون و موزون به اجراء در می آید و آثاری شدیدتر بر فروش می گذارد؛ به عبارتی با هم راستا کردن ابزارهای
مختلف آمیزهٔ ترویج این اجزاء با یکدیگر، هم توان افزائی ایجاد می کنند، و هم از دوباره کاری ها و هزینه های مرتبط با آن اجتناب خواهد شد و برنامه های ترویج به صورت مؤثر طراحی و اجراء می شوند. در صورت عدم وجود ارتباطات هماهنگ
متأسفانه همین ابزارها یکدیگر را خنثی می سازند. ایجاد و توسعهٔ هماهنگی بین ابزارهای پنجگانهٔ ترویج نیز حائز اهمیت است.
علاوه بر نکات یاد شده، با فرض هماهنگی کامل بین اجزاء آمیزهٔ ترویج و در سطح بالاتر بین اجزاء آمیزهٔ بازاریابی و همچنین
کل قسمت های مختلف شرکت، وظیفهٔ بعدی مدیریت ارشد شرکت تلاش برای ایجاد نگرش سیستمی بین کل اجزاء زنجیرهٔ ارزش آفرینی است.
زنجیرهٔ ارزش آفرینی یا زنجیرهٔ عرضه از تأمین کنندگان (که مواد اولیه و قطعات را در اختیار شرکت قرار
می دهند) شروع شده به درون شرکت (که تمام اجزاء باید با هم هماهنگ و همدل باشند) می رسد و تولیدات آن به شبکهٔ توزیع (عمده فروش، بنکدار، خرده فروش، حمل و نقل، نمایندگی ها، شعب و) رسیده و نهایتاً به مشتری و مصرف کنندهٔ
نهائی می رسد. تأمین کنندگان، شرکت تولیدکننده و تمام واسطه ها باید به این مهم واقف باشند که آنچه موجب بقای آنها می شود، رضایت مصرف کنندهٔ نهائی و مشتری است. پس باید تمام اجزاء این زنجیره در حفظ نگرش سیستمی تلاش کنند و با برقراری رابطهٔ
برد ـ برد، به فعالیت در دید بلندمدت بیندیشند. قطعاً دید کوتاه مدت در دنیای رقابتی عصر جدید ناکارآمد بوده و محکوم به فناست. لزوم تغییر در روش ها و ایجاد نگرش سیستمی و هماهنگی لازم بین اعضاء خانوادهٔ کاری و تمام تاکتیک ها و فراتر از اینها بین
تمامی اعضاء شبکهٔ ارزش آفرینی یک واقعیت است و آنچه که بیش از هر چیز به آن نیاز داریم این نیست که ایده آل های خود را به واقعیت مبدل کنیم بلکه، این است که واقعیت را به صورت ایده آل درآوریم.
● نتیجه گیری:

در این مقاله به اهمیت سیستم به معنای مجموعه ای از اجزاء که با هم تشکیل یک کل را می دهند، با هم در تعامل و ارتباط هستند و با هم برای رسیدن به هدف یا هدف های مشترک حرکت می کنند اشاره شد. و ضرورت نگرش سیستمی بین
اجزاء مختلف واحدهای سازمانی برای تشکیل خانوادهٔ کاری هماهنگ، و همچنین نگرش سیستمی بین اجزاء آمیزهٔ ترویج با یکدیگر و در سطح بالاتر اجزاء آمیزهٔ بازاریابی با یکدیگر و نهایتاً ایجاد و بسط نگرش سیستمی بین تمامی اجزاء زنجیرهٔ ارزش آفرینی پرداخته شد.
امروز می توان با قاطعیت ادعا کرد که رقابت از سطح شرکت ها خارج شده و به سطح شبکه ها که همان زنجیره ارزش آفرینی هستند رسیده است و بنگاه های اقتصادی برای نیل به هدف های نظام بازاریابی خویش ملزم به ایجاد و گسترش نگرش سیستمی
در تمام سطوح یاد شده هستند.