پرده شید سفارشی

3/135/000

قیمت بابت هر متر مربع می باشد.