بنر استند

بنر استند ها سبک ترین سازه های نمایشگاهیلیست قیمت بنر استند


ثبت سفارش طلیعه

تقریبـا سبک تریـن سازه های نمایشـگاهی بنـر استنـد ها هسـتنـد  که  در سایز ها  و  اشـکال مختلف وجود دارند. ضمنا این استند بسیار اقتصادی و مناسب جهت هر نوع مراسم و نمایشگاه می باشد.

انواع مختلف بنر استندها عبارتند از:

  • بنر استند کراس( Cross Banner Stand )
  • بنر استند ایکس ( X Banner Stand  )
  • بنر استند خرچنگی
  • بنر استند بامبو
  • بنر استند رومیزی
  • بنر استند مخزندار

خرچنگیکراسفلکه-ایرومیزی

بنر استندپاپ آپ استندلایت باکسپاپ آپ کانتررول آپکاتالوگ استند